FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een beëdigde vertaling en wanneer is een beëdigde vertaling nodig?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van een verklaring (slotformule) van de vertaler en die bekrachtigd wordt met een handtekening en een stempel van een vertaler die door de rechtbank beëdigd is.

Een beëdigde vertaling is nodig als het gaat om vertalingen van:

  • akten of documenten van de Burgerlijke Stand zoals een geboorteakte, bewijs van goed gedrag, huwelijksakte, overlijdensakte
  • notariële akten
  • stukken die als bewijs moeten dienen
  • diploma’s en getuigschriften
  • stukken of opgaven die volgens de wet in openbare registers (kadaster, scheepsregister, hypotheekregister) moeten worden ingeschreven

Apostille en legalisatie
De echtheid van de handtekening van de beëdigd vertaler kan worden bevestigd door middel van het plaatsen van een apostille. Een apostille geldt voor de landen die het Verdrag van Den Haag van 5 oktober hebben geratificeerd. De apostille wordt op het betreffende document geplaatst door de griffier van de rechtbank waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd.

Voor landen die niet zijn aangesloten bij het apostilleverdrag, is men aangewezen op legalisatie. De legalisatie geschiedt door de president van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven. Daarna moet het stuk worden aangeboden aan achtereenvolgens het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het consulaat van het desbetreffende land.

Zowel voor legalisatie als het plaatsen van een apostille dienen leges te worden voldaan.

Terug naar boven

 

 

Wat is een “native speaker”?
Native speakers zijn mensen die vertalen in hun moedertaal. Over het algemeen kan men pas echt een goede vertaling maken uit de brontaal (de taal waaruit vertaald wordt) in een doeltaal (de taal waarin vertaald wordt) als de vertaler de doeltaal als moedertaal heeft. Anders gezegd: men zou alleen in zijn eigen moedertaal moeten vertalen. Enkele kanttekeningen die men hierbij kan plaatsen is dat ook de brontaal goed moet worden beheerst en dat bij gespecialiseerde onderwerpen expertise in een bepaald vakgebied op kan wegen tegen een niet-linguïstische achtergrond van de vertaler.

Terug naar boven

 

 

Er zijn tegenwoordig vertaalcomputers en gratis vertaalprogramma’s op internet. Waarom zou ik nog geld uitgeven aan vertalingen?
Taal is een uiterst subtiel communicatiemiddel. Om een zin goed te begrijpen, kom je er niet met woorden opzoeken in een woordenboek en zinnen ontleden. Je moet ook weten wat er in de rest van de tekst al gezegd is en in welke situatie de zin wordt uitgesproken en hoe de wereld in elkaar zit. Bepaalde ambiguïteitsproblemen kan een computer niet oplossen omdat hij geen voorkennis, tekstbegrip en kennis van de wereld heeft.

Het is tot nu toe nog niet gelukt computers deze vaardigheid zo goed bij te brengen dat ze een tekst kunnen omzetten in een direct bruikbare tekst in een andere taal. Voor een aantal talencombinaties en vakgebieden zijn er geavanceerde programma’s die in staat zijn een ruwe vertaling te leveren. Het meest succesvolle vertaalsysteem van het Nederlands naar het Frans en Engels is Systran. De kwaliteit van dit systeem is niet goed genoeg voor commercieel gebruik, maar wel goed genoeg om bijvoorbeeld kennis te kunnen nemen van de inhoud van een website of e-mail of voor interne communicatie in grote bedrijven. Om een dergelijke ruwe vertaling bruikbaar te maken voor externe communicatie is nog steeds een menselijke redacteur nodig die de tekst bewerkt en zonodig herschrijft.

Er bestaat wel speciale programmatuur om het vertaalproces efficiënter te laten verlopen en de kwaliteit in bepaalde opzichten te verbeteren. Dit zijn zogenaamde vertaaltools.

Terug naar boven

 

 

Wat zijn vertaaltools of cat-tools?
Computer-assisted translation of vertaaltools zijn bijzonder handige hulpmiddelen voor de moderne vertaler. Zij slaan tijdens de vertaling de bron- en doeltekst in segmenten in hun geheugen op. Het grote voordeel is dat terugkerende segmenten of zinnen niet steeds opnieuw vertaald hoeven te worden. Dit is vooral handig wanneer het gaat om technische handleidingen die regelmatig bijgewerkt dienen te worden. Bovendien staan vertaaltools garant voor consistentie in de terminologie. De bekendste vertaaltools zijn SDL/Trados, Wordfast en Déjà Vu.

Terug naar boven

 

 

Hoe kan ik bereiken dat de vertaling optimaal wordt uitgevoerd?
Geef de vertaler voldoende tijd. Net zoals het schrijven van een tekst veel tijd kost, dient ook de vertaling zorgvuldig te gebeuren.

Zorg dat de kwaliteit van de brontekst goed is en vermijd wijzigingen en aanvullingen terwijl de vertaler aan het werk is.

Verstrek voldoende informatie over het doel van de vertaling en de doelgroep (b.v. Duits voor Duitsland/Zwitserland/Oostenrijk).

Beschikt u over referentiemateriaal dat kan dienen als basis voor de nieuwe vertaling? Bestaan er interne terminologielijsten waarmee rekening moet worden gehouden? Wie is de contactpersoon binnen uw bedrijf voor inhoudelijke vragen over de brontekst? Hoe meer informatie de vertaler heeft, des te beter hij of zij kan voldoen aan de wensen van de opdrachtgever.

Terug naar boven

 

 

Wat houdt de Europese norm voor Vertaaldiensten in?
Vanaf juni 2006 bestaat er een Europese norm voor vertaaldiensten, NEN EN 15038 "Translation services - Service requirements”, die alle nationale vertaalnormen vervangt. De Nederlandse vertaling is sinds september 2006 verkrijgbaar bij NEN. De nieuwe Europese norm is ontwikkeld door mensen die zelf betrokken zijn bij de vertaaldienstverlening - als aanbieder, afnemer, opleider of branchevertegenwoordigers. De vertaalnorm behandelt het vertaalproces, niet de kwaliteit van een vertaling als zodanig. De norm is zo opgesteld dat hij van toepassing kan zijn op zowel individuele vertalers als vertaalbureaus. De opstellers van de norm zien revisie van de vertaling door een tweede persoon als essentiële stap bij het leveren van hoogwaardige vertaaldiensten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de vakbekwaamheden van vertalers en revisoren, aan het kwaliteitszorgsysteem en aan zaken zoals administratie en het vertaalproces zelf.

Om deze norm echter in de praktijk te kunnen toepassen, is er meer nodig. Er moet nog een praktische leidraad komen voor het gebruik van de norm en bovendien moet op de een of andere manier kunnen worden gecontroleerd of inderdaad volgens de norm wordt gewerkt wanneer dat wordt beweerd. Een aantal beroepsorganisaties voor vertalers en vertaalbureaus buigen zich momenteel over deze kwestie.

Terug naar boven