Algemene voorwaarden – FDN Vertalingen

Download PDF

Definities

FDN Vertalingen: FDN Vertalingen, gevestigd te Goes, KvK-nummer 22055573;

Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst;

Opdrachtgever: de (rechts)persoon en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de diensten worden verricht;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen FDN Vertalingen en Opdrachtgever is gesloten in verband met de door FDN Vertalingen voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk / vertaler (verder te noemen FDN Vertalingen) en een opdrachtgever waarop FDN Vertalingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door FDN Vertalingen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FDN Vertalingen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van FDN Vertalingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden FDN Vertalingen niet.

2.3 Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van FDN Vertalingen of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van FDN Vertalingen van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien FDN Vertalingen voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan FDN Vertalingen echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 FDN Vertalingen mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan FDN Vertalingen heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan FDN Vertalingen zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is FDN Vertalingen gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3 Indien FDN Vertalingen voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 FDN Vertalingen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 FDN Vertalingen zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. FDN Vertalingen zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. FDN Vertalingen is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft FDN Vertalingen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. FDN Vertalingen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 FDN Vertalingen staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan FDN Vertalingen verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien FDN Vertalingen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Ontbinding

5.1 FDN Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 6 – Reclames en geschillen

6.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan FDN Vertalingen te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

6.2 Indien de klacht gegrond is, zal FDN Vertalingen het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien FDN Vertalingen redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

6.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 7 – Termijn en tijdstip van levering

7.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. FDN Vertalingen is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

7.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. FDN Vertalingen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.

7.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 8 – Honorarium en betaling

8.1 Het honorarium voor FDN Vertalingen is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. FDN Vertalingen kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

8.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

8.4 Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 68,08.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

9.1 FDN Vertalingen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan door verstrekte adviezen, verstrekte vertalingen en overige door FDN Vertalingen verstrekte gegevens, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van FDN Vertalingen.

FDN Vertalingen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

9.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft FDN Vertalingen van iedere aansprakelijkheid.

9.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.4 FDN Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. FDN Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

9.5 De aansprakelijkheid van FDN Vertalingen is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 45.389 per gebeurtenis.

9.6 De opdrachtgever is verplicht FDN Vertalingen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van FDN Vertalingen bestaat.

9.7 De opdrachtgever vrijwaart FDN Vertalingen tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FDN Vertalingen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor FDN Vertalingen niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, stroomonderbrekingen van langere duur en terrorismedreiging.

10.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van FDN Vertalingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FDN Vertalingen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

10.3 Indien FDN Vertalingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is FDN Vertalingen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Verjaring/verval

11.1 Alle rechtsvorderingen jegens FDN Vertalingen, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en FDN Vertalingen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.